Hubungi Kami

Hubungi Kami

Monday, October 27, 2014

Risalah Pemuda Muslim ~ Dr. Maszlee Malik

“Bermusafir­lah wahai para pemuda Mus­lim!” Kebanyakan perbin­can­gan dalam buku “RISALAH PEMUDA MUS­LIM” ini, men­dukung beber­apa tema utama, iaitu pemuda Mus­lim yang pro­gre­sif, pemuda seba­gai ejen perubah, “poli­tik warga” (cit­i­zen politic) yang tidak terikat den­gan kerangka poli­tik kepart­ian (par­ti­san poli­tik) yang laz­im­nya dianuti oleh kebanyakan rakyat Malaysia, pemu­garan fikrah yang kri­tis dan anal­i­tikal serta meraikan taj­did dan islah. Penulis mem­bawa para pem­baca men­eroka gaya pemiki­ran beliau, seba­gai seo­rang Islam yang ver­sa­tile (serba boleh), berjiwa merdeka, berfiki­ran ter­buka, bersikap pro­gre­sif dan bermen­tal­iti kritikal.

*****
(SEM & S/S) RM26.00 - RM22.90

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...